Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Manifest »Svět. 21. století«

Nursultan NAZARBAJEV,

 

Do 21. století lidstvo vkládalo naději jako do nové éry globální spolupráce. Ale dnes se to může ocitnout přízračnou iluzí. Svět je opět v ohrožení a nelze podceňovat jeho měřítko. A tato hrozba – globální válka! Dle výpočtu vědců zemní civilizace přežila 15 tisíc válek, tj. tři války ročně. Zemřely stovky milionů lidí, vymazávaly se ze zemského povrchu města a státy, ničily se kultury a civilizace.

Po vstupu do 21. století lidé dělají vědecké objevy, které překvapují fantazií, vytváří technologie nové generace. Lidstvo vstupuje do kvalitativně nové etapy svého rozvoje. Svět stojí na pokraji Čtvrté průmyslové revoluce. Úspěšně se vyhlazuje mnoho hrozných nemocí. Ale virus války i dále otravuje mezinárodní situaci. Znásobuje potenciál vojensko-průmyslového komplexu, který se stal v mnoha státech nejmocnějším sektorem ekonomiky, generujícím smrt.

Virus války je připraven infikovat nadcházející objevy kolem umělé inteligence. Militarismus hluboce pronikl do vědomí a chování lidí… V rukou obyvatelstva je nyní více než miliarda jednotek ručních palných zbraní, kvůli kterým denně po celém světě umírají tisíce civilistů. Je možné, že nebezpečí války bude tragickou realitou světového měřítka. Známky takového smrtelného konce jsou evidentní. V mezinárodních vztazích se zvýšily rizika konfliktu. Zeměpis vojenských střetů se dotkl historických obrazů vojenských činností dvou předcházejících světových válek – východ Evropy, sever Afriky, Blízký východ.

Smlouva o nešíření jaderných zbraní neplní svůj účel. Smrtící zbraň a její výrobní technologie kvůli dvojím měřítkům velkých mocností se rozšířily po celém světě. Otázka jejich ovládnutí teroristy je jen otázkou času…

Zlověstnou kvalitu získal mezinárodní terorismus. Přešel z jedinečných aktů v jednotlivých zemích do rozsáhlé teroristické agrese proti evropským, asijským a africkým zemím. Odchod milionů uprchlíků, zničení měst, zničení nejvýznamnějších historických památek – to vše se stává každodenní realitou. Obyčejným jevem jsou ekonomické sankce a obchodní války.

Planeta již začala udržovat rovnováhu na znovunabroušeném ostří studené války s katastrofálními následky pro celé lidstvo. Mír se zatím zachovává díky pozitivní setrvačnosti minulých čtyř desetiletí.

Ve druhé polovině 20. století jako výsledek úspěšného jednání o jaderné bezpečnosti byly významně sníženy jaderné arzenály USA a Ruska. Pět jaderných mocností vyhlásilo a dodržuje moratoria na testování jaderných zbraní. Hrozba zničení planety byla podstatně snížena. Urychlil se proces vytvoření regionálních systémů bezpečnosti.

Na principech vzájemné důvěry byla vytvořena euroatlantická megastruktura – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). V důsledku sjednaných jednání mocností a mnohostranných operací OSN k podpoře míru byla usměrňovaná celá řada konfliktů a válek. Nyní jsme ale svědky eroze všech těchto úspěchů.

Proto se miliony lidí stále více obávají souvislostí v těchto otázkách. V jakém směru se bude situace vyvíjet ve světě? Neeskalují se konflikty mezi mocnostmi do nového dlouhodobého soupeření mezi nimi? Která země by mohla být další obětí »proxyválek« vedených mezi globálními a regionálními mocnostmi? Či zatím ještě vzkvétající země budou trhat stoupy tanků a výbuchy granátů? Ve kterých městech budou umírat dětí od ostřelování raket? Odkud a kam se vyvalí nové vlny uprchlíků, které se zachraňují před konflikty?

Před více než 60 lety vynikající vědci Albert Einstein a Bertrand Russell vydali manifest, v němž formulovali »otázku drsnou, děsivou a neodvratnou: Musíme zničit lidskou rasu nebo se lidstvo vzdá války?«

Nejlepší hlavy lidstva 20. století prorocky varovali lidi, že v budoucí světové válce určitě bude použito jaderné zbraně, která zničí veškerý život na planetě…

Jejich varování, že veškeré spory mezi státy nemohou a nesmí být rozhodovány válkou, je i nadále velmi aktuální ve 21. století. Eliminovat válku je nejtěžší úkol lidské civilizace… Tento úkol by měl být posouzen světovými lídry jako naprosto prioritní ve srovnání s jinými problémy celosvětové agendy.

Ve 21. století lidstvo potřebuje učinit rozhodné kroky směrem k samodemilitarizaci. U nás nebude jiné podobné možnosti. V opačném případě se planeta promění v obrovskou vylidněnou skládku radioaktivního materiálu. Naše planeta je jedinečná, u nás není jiná taková planeta a nikdy nebude.

Proto lidstvo potřebuje komplexní program »21. STOLETÍ: SVĚT BEZ VÁLEK«… Tato globální strategie musí vymezit koordinovanou a odpovědnou činnost národů ke zničení viru války a konfliktu. V tomto dokumentu je potřeba jasně stanovit tři hlavní principy.

1) Ani v jedné moderní válce nebude a nemůže být vítěze, v ní prohrají všichni.

2) V nové válce bude neodvratným použití zbraní hromadného ničení – jaderných, chemických, biologických nebo jakýchkoli jiných, které by mohly být vytvořeny na základě úspěchů vědy. To povede k smrti celého lidstva. A zjišťovat, kdo za to nese zodpovědnost, na to bude příliš pozdě. Toto potenciální riziko je třeba chápat jako axiom aktuálním i následným generacím národních lídrů a politiků.

3) Základem pro řešení veškerých sporů mezi státy by měl být klidný dialog a konstruktivní vyjednávání na základě zásad rovné odpovědnosti za mír a bezpečnost, vzájemného respektu a nevměšování se do vnitřních záležitostí. Na tomto základě je nezbytné vybudovat celistvé algoritmy činnosti světového společenství dle následujících směrů:

PRVNÍ: Postupný posun k míru, zcela zbavený jaderných zbraní a zbraní jiných druhů hromadného ničení. Důležitý krok v tomto směru již byl dosažen. Dne 7. prosince 2015 Valné shromáždění OSN přijalo na základě iniciativy Kazachstánu Všeobecnou deklaraci o vybudování světu bez jaderných zbraní. Před 25 lety Kazachstán byl první ve světě, kdo uzavřel Semipalatinský jaderný testovací polygon. Toto je první a doposud jediný případ ve světové praxi. Mladý stát se poté dobrovolně vzdal možnosti vlastnit zlověstné dědictví zhrouceného SSSR – čtvrtého ve světě potenciálu

jaderných zbraní a jejich nosičů. Toto rozhodnutí pohnulo vedoucí jaderné mocnosti k vyhlášení moratoria na jaderné zkoušky. Před 20 lety v rámci OSN byla rozpracována a zahájena k podpisu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, ale dosud nevstoupila v platnost. Na území Kazachstánu pod záštitou banky MAAE byla zřízena banka nízkoobohaceného jaderného paliva, určeného pro zemi plánující rozvíjet svou jadernou energii.

Důležité jsou i globální summity o jaderné bezpečnosti, kde se musí přijmout globální rozhodnutí zakazující umisťování smrtících zbraní ve vesmíru na dně a v neutrálních vodách oceánů, Arktidy. Je důležité vytvořit a přijmout povinné mezinárodní dokumenty o zákazu používání vědeckých objevů pro vytvoření nových zbraní hromadného ničení. V OSN je třeba zřídit Registr evidencí vědeckých objevů, které mohou být použity k vytvoření a zdokonalení ZHN.

DRUHÝ: Ve 21. století je nutné vytvořit geografii udržitelného světa, důsledně vymýtit válku jako způsob života. Ve světě existuje šest zón osvobozených od jaderných zbraní. Týkají se Antarktidy, téměř celé jižní polokoule, včetně Latinské Ameriky, Afriky, Austrálie a Oceánie. Nejnovější z nich je středoasijská bezjaderná zóna, založená před 10 lety v Semipalatinsku pěti zeměmi regionu. Je nutné zesílit mezinárodní úsilí o vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém a Středním východě. V roce 1992 Kazachstán inicioval svolání Porady pro interakci a opatření důvěry v Asii.

Dané fórum bylo úspěšně institucionalizováno již v tomto století za účasti 27 zemí kontinentu, OSN a jiných mezinárodních organizací. Pozitivní význam má mnohostranná spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou, Ruskou federací, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem a Uzbekistánem v rámci Šanghajské organizace spolupráce. Významným potenciálem disponují Zóny míru v Jižní Americe, Jižním Atlantiku, Indickém oceánu. Celou zkušenost je třeba použít pro vytvoření rozsáhlých areálů světa na základě speciálního mezinárodního práva. V těch by samozřejmě nemělo dojít k žádným válkám a konfliktům. Otázky bezpečnosti a rozvoje ve stanovištích světa se mohou zaručovat u všech členských států OSN stejně jako Rady bezpečnosti OSN.

TŘETÍ: Ve 21. století je třeba překonat takový rudiment militarismu, jako je existence vojenských bloků, což ohrožuje globální bezpečnost a prevenci široké mezinárodní spolupráce. Geopolitická skutečnost spočívá v tom, že pokud existuje aspoň jedna vojenská jednotka, pak nevyhnutelná bude tvorba jejího antipodu. Síla plodí antisílu. Do vojenských jednotek vstupují různé státy, které si nejsou vždy vědomy své odpovědnosti za mír a bezpečnost. Kromě toho existují pokusy o použití ochrany vojenských jednotek, aby využily příležitosti ve svých vztazích se třetími zeměmi, včetně svých nejbližších sousedů. To znamená, že situace konfrontace může být klonována donekonečna, jak v některých oblastech, tak v celém globálním prostoru. Mezitím zkušenosti minulých válek a konfliktů ukázaly, že není možné zajistit její vlastní bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných států. Proti vojenským jednotkám je třeba nabídnout globální koalici zemí za mír, stabilitu, důvěru a bezpečnost pod záštitou OSN.

Všeobecným úkolem příštího desetiletí by mělo být ukončení válek a konfliktů v Afghánistánu, Iráku, Jemenu, Libyi a Sýrii, na východě Ukrajiny a palestinsko-izraelské konfrontace. Je nutné snížit potenciál pro výbušnou situaci na Korejském poloostrově, ve vodách Jihočínského moře a Arktidy.

ČTVRTÝ: Je důležité, aby se přizpůsobil novým historickým podmínkám mezinárodní proces odzbrojení. Nepředvídavý přelom dřívějších smluvních omezení týkající se systémů protiraketové obrany a konvenčních zbraní vedl k militarizaci politického prostoru Eurasie. Tím se zvyšuje riziko počátku globální války z důvodu možného selhání elektronického řízení obranných systémů. Je potřeba nové strategie činnosti Konference OSN o odzbrojení. Budeme muset řešit kvalitativně novou hrozbu – počítačovou kriminalitu, což může být nejnebezpečnější zbraň v rukou teroristů.

PÁTÝ: Svět bez válek – je to především reálné paradigma globální konkurence v oblasti mezinárodních financí, obchodu a rozvoje. Na 70. zasedání Valného shromáždění OSN Kazachstán předložil plán vyvinutí iniciativy globální strategické iniciativy – 2045. Tento plán má za cíl odstranění kořenových příčin války a konfliktu. Je důležité vybudovat nový trend vývoje na základě rovného a spravedlivého přístupu všech národů na infrastrukturu, zdroje a trhy. Navrhuje se zrealizovat ho ke 100. výročí OSN.

Kazachstán navrhuje svolat v roce 2016 mezinárodní konferenci OSN na nejvyšší úrovni. Na konferenci je třeba potvrdit zásady mezinárodního práva, aby se předešlo ničivým válkám a konfliktům ve 21. století. Výzvy k rozvážnosti a dialogu, umírněnosti a rozumu by se neměly stát obětí informačních útoků odpůrců světového míru.

Ve 21. století svět potřebuje klid! To je klíčová otázka! Pro mír ve 21. století stojí za to bojovat stejně inteligentně a vytrvale, stejně jako to dělali lidé v minulém století. Musíme myslet na budoucnost našich dětí a vnoučat. Je nutné spojit úsilí vlád, politiků, vědců, podnikatelů, umělců a milionů lidí na celém světě, aby se zabránilo opakování tragických chyb minulých století a navždy zbavit svět hrozby války. Nečinnost nebo imitace činů mírotvorby hrozí globální katastrofou.

Můj Manifest »Svět. 21. století« je dán upřímnou obavou o osud budoucích generací, které budou žít a pracovat ve 21. století. My, představitelé států a politici, neseme velkou odpovědnost za budoucnost lidstva. Jako člověk a politik, který prošel trním a potížemi, jako státní úředník, který přijal těžké rozhodnutí o uzavření Semipalatinského jaderného testovacího polygonu, obracím se na světové lídry a mezinárodní společenství s důraznou prosbou zaposlouchat se – cestou k rozumu. Musíme udělat vše, co od nás závisí, abychom navždy zbavili lidstvo hrozby smrtící války. Nyní i v dohledné budoucnosti nemáme naléhavější úkol!

Nursultan NAZARBAJEV,

ve Washingtonu

dne 31. března 2016

(za – rj)

Н

Podobné příspěvky

Hejtman Miloš Petera popřál prvňáčkům hodné učitele a radostnou školu .

Afri

AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU 2015

Šebík

Pražské věže .

Šebík

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady