Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zahraniční politika

Kasym-Žomart Tokajev, prezident Kazachstanu vydává prohlášení

prezident Kazachstanu

Vážení spoluobčané!

Situace ve světě zůstává obtížná. V 177 zemích bylo nakaženo téměř 800 tisíc lidí. Dynamika nemocí denně roste a zjevně se blíží ke svému vrcholu. Virus kontroluje sílu všech států. Kazachstán byl jedním z prvních, který přijal nezbytná opatření. Díky zavedení nouzového stavu jsme dokázali zabránit nekontrolovanému šíření viru.Bez tohoto by počet infikovaných mohl být mnohonásobně větší.

Podle mých pokynů byla karanténní opatření posílena nejen v hlavním městě a v Almaty, ale také ve všech regionech země.

Děkuji všem občanu Kazachstánu za pochopení, klid a vytrvalost.Nedovolíme paniku a v tomto by občané měli stát podporovat. Nyní je to důležitější než kdy jindy. Dnes celá země obdivuje odvahu a vytrvalost kazašských lékařů a zdravotnických pracovníků. Jsou to skuteční hrdinové, kteří zachraňují životy.  Rozhodl jsem se o dalších opatřeních na podporu těch, kteří jsou v čele boje proti pandemii. Myslím, že dnes je to nejmenší, co můžeme udělat pro naše lékaře. Zvláštní poděkování si zaslouží policisté i vojenský personál. Práce a život v nouzovém režimu bohužel vždy vedou ke značným ekonomickým a sociálním nákladům. Mnoho občanu Kazachstánu dnes čelí velkým potížím. Jsme si toho dobře vědomi. Vláda a akimove (hejtmani) již začali provádět první balíček protikrizových opatření.

Po pochopení závažnosti situace jsem se rozhodl o dalších krocích na podporu občanů a podniků:

První. Nařidím indexovat důchody a státní dávky, včetně cílené sociální pomoci, ročně o 10%.

To znamená zvýšení příjmů odpovídajících kategorií našich občanů v celkové výši více než 200 miliard tenge.

Druhý. Nařídím rozšířit pokrytí o další sociální dávky ve výši jedné minimální mzdy, o které jsem hovořil 23. března.

Domnívám se, že tyto peníze – 42 500 tenge – by neměly dostávat pouze ti, kteří dříve měli oficiální práci a mzdu. Musíme pomáhat našim občanům, kteří byli a jsou samostatně výdělečně činní nebo neoficiálně pracovali.Stačí jim, aby formalizovali svůj status, a poté za celý stav nouze začnou dostávat od státu měsíční sociální platbu. Existují rozumné obavy, že někteří občané, kteří mají dostatečný neoficiální příjem, budou i nadále dostávat tuto platbu. Pokud si vzpomenete, už jsme se setkali s podobnou situací. Ale kvůli určitým nezodpovědným lidem nemůžeme ohrozit stovky tisíc skutečně potřebných spoluobčanů. Obecně, opatření, která jsem vyjádřil 23. března a dnes, budou zahrnovat asi 3 miliony našich občanů.

Třetí. Nařídím prodloužit od 1. dubna do 1. července právo nepojištěných občanů na lékařskou péči v systému povinného sociálního zdravotního pojištění.

Po tuto dobu by měla být služba občanům ve zdravotnických zařízeních poskytována v plném rozsahu, bez ohledu na status účastníka v systému povinného zdravotního pojištění.

Čtvrté. Je nutné rozšířit seznam kategorií občanů, kterým by měly být poskytovány bezplatné sady potravin a domácích potřeb.

Takový balíček pomoci by měl být navíc poskytován zdravotně postiženým osobám z 1., 2., 3. skupiny, zdravotně postiženým dětem a úředně registrovaným nezaměstnaným. Toto opatření pokryje více než 800 tisíc lidí. Kromě toho je nezbytné schválit minimální velikost takových souborů. Je důležité zapojit místní malé a střední podniky do výroby a rozvozu.

Vláda musí přilákat tuzemské IT společnosti, aby vypracovali platformu, která poskytne účinný mechanismus pro sledování cílených výdajů fondů sociální podpory.

V budoucnu je nutno postupně přecházet od naturálních souprav k převodu prostředků na nezávislý výběr a nákup.

Páté. Je velmi důležité provádět včasné polní práce na jaře.

70 miliard tenge bude přiděleno z rozpočtu a sděleno zemědělcům prostřednictvím a.s. „Agrární úvěrové společnosti“. Sazba pro koncové dlužníky nepřesáhne 5%. Nařídím abyste za tímto účelem investovali dalších 100 miliard v rámci programu „Ekonomika jednoduchých věcí“. Konečná sazba v rámci tohoto programu byla sjednocena ve všech odvětvích a činí 6%. Především je nutné podporovat malé a středně velké rolnické farmy.

Dále jsem stanovil vládu, aby snížila cenu motorové nafty zemědělským výrobcům až na 165 tenge za litr nebo 15% tržní ceny.

Za tímto účelem bude za sníženou cenu přiděleno asi 390 tisíc tun motorové nafty. Zdůrazňuji, že levnější palivo by se mělo dostat ke konečným příjemcům – zemědělcům.  Práce tzv „Provozovatelé“, jimiž se nabídka řídí, musí být zcela transparentní.

Vláda a Generální státní zastupitelství by měly v regionech zajišťovat odpovídající dohled a kontrolu.

V karanténních podmínkách je komplikováno mnoho problémů – registrace majetku ve střediscích veřejné správy, notářství, nákup náhradních dílů atd. Proto by otázky polní práce na jaře měly být pod zvláštní kontrolou vlády a akimatů (hejtmanu).

Z hlediska zajištění potravin je každý den kritický.

Šesté. Kvůli karanténním opatřením zavedeným kolem hlavního města, měst Almaty a Shymkent, existuje nadměrná část populace schopných lidí, především mladých lidí.

V rámci „Silniční mapy zaměstnanosti“ by měla vláda a akimove (hejtmani) okamžitě zahájit konkrétní projekty v těchto regionech. Lidé musí mít zdroj příjmů, aby bez obživy neseděli u uzavřených bariér. Občanům, kteří jsou připraveni pracovat v rámci „Silniční mapy zaměstnanosti“, bude okamžitě po příjezdu na pracoviště poskytnuto „zvedání“ ve výši 2 minimální mzdy nebo 85 000 tenge. Ne na oplátku, ale kromě pravidelné mzdy.

Budou rozmístěna mobilní náborová střediska, v jejichž rámci budou akimatové provádět vysvětlující práce, rychlé testování na koronaviry a shromažďování a přepravu pracovníků do nových pracovních míst.

Zaměstnavatelé jsou samozřejmě povinni poskytnout všem zaměstnancům podle „Silniční mapy podnikání“ slušné pracovní podmínky a ochranné vybavení.

Sedmé. Dříve jsem již oznámil opatření zaměřená na podporu malých a středních podniků. Jedná se o daňové preference a odložené platby z půjček a ještě mnohem více.

Pokud jde o návrhy zástupců malých a středních podniků. Mnoho z nich je podporováno a již je implementují státní orgány. To se týká rozšíření činností uznaných za prioritu státní podpory, snížení a sjednocení úrokové sazby, zvýšení objemu státních záruk.

Finanční regulační kancelář spolupracuje s bankami a jinými finančními institucemi na odkladu a restrukturalizaci plateb za půjčky malým a středním podnikům. Chci v této záležitosti přebírat samostatně. Mnoho podnikatelů žádá banky, aby za mimořádné období neúčtovaly úroky z půjček. Mělo by být zřejmé, že pro banky je to ztracený zisk, ztráta. Banky jsou také nedílnou součástí naší ekonomiky.

Proto se znovu obracím k bankám druhé úrovně, abych ukázal konstruktivismus, občanskou odpovědnost a solidaritu.

V těžkých dobách pro banky stát poskytoval významnou pomoc. Nyní obyvatelstvo a tuzemské podnikání potřebují podporu od Vas.

Současně může stát v případě potřeby přijmout další direktivní opatření. Obecně, pokud by se situace ještě více zhoršila, vláda a finanční regulátoři přijmou opatření k vyřešení tohoto problému.

Další. Naši podnikatelé potřebují další podporu, pokud jde o snížení daňového zatížení. To je obzvláště důležité, pokud jde o udržení zaměstnanosti a vyplácení mezd. Proto se pro malé a střední podniky v nejvíce postižených odvětvích ekonomiky ruší přirážka a platby daní a dalších plateb z mzdového fondu na 6 měsíců (od 1. dubna do 1. října tohoto roku). Mezi tyto sektory patří: veřejné stravování, vybraná odvětví obchodu, dopravní služby, poradenské služby, IT sektor, hotelnictví, cestovní ruch atd.

Státní komise pro stav nouze schválí konečný seznam a podle potřeby jej aktualizuje.

Ve výzvě podnikatelů jsem také vzal na vědomí žádost o nevyměření jakýchkoli daní za období krize.

K této záležitosti bych rád poznamenal následující:

Bylo přijato operativní rozhodnutí, na základě mých pokynů vláda pozastavila platbu všech daní pro malé a střední podniky na tři měsíce. To znamená, že v současné době je návrh takový, že daně v tomto období nemusí být zaplaceny, ale budou muset být zaplaceny později. Zároveň pečlivě zkoumáme situaci v ekonomice. V závislosti na tom, jaké to bude, učiníme konečné rozhodnutí.

Další. Vláda spolupracuje s partnery v Euroasijské hospodářské unii na vynulování dovozního cla pro nejdůležitější dovoz pro nás.

Rozhodnutí o osobních ochranných prostředcích, surovinách pro jejich výrobu, vakcínách, diagnostických soupravách již bylo učiněno. Práce na snižování dovozních cel na řadu potravinářských výrobků, pro které nejsme soběstační, se pokračuje. Vláda by měla zajistit, aby byly brány v úvahu požadavky národních podniků a tato práce byla urychlena. Je také důležité využít potenciál místních malých a středních podniků.

Akimaty a vláda (prostřednictvím „Státní potravinové korporace“) by měli zavést mechanismus pro zaručený nákup produktů od národních zemědělských a zpracovatelských podniků nejméně 6 měsíců předem, tj. zavést tzv. „forwardový nákup“ nebo „nákup pro výnos“.

Je nutné stanovit jasný mechanismus pro integraci podniků v celém řetězci – od pole po přepážku a poskytovat jim zvýhodněné půjčky. Podniky musí zase převzít protizáruky, aby zajistily objem výroby, udržely ceny a zaměstnanost atd.

Osmý. K provedení tohoto balíčku opatření přikazuji vládě a národní bance, aby využily všechny potřebné zdroje finančních prostředků, včetně Státního fondu sociálního pojištění, prostředků a nástrojů národní banky.

Prostředky národního fondu vytvořené naším Prvním Prezidentem – Elbasy by měly být použity racionálně. Aby bylo možné rychle a přesně přivést prostředky do reálné ekonomiky, neměli bychom vyloučit možnost přímého financování prostřednictvím státních rozvojových institucí: „Baiterek“, „Agrární úvěrové společnosti“ a dalších. Tento mechanismus by měl být spolu s dalšími preferencemi zaměřen na pomoc středním rychle rostoucím společnostem se zaměřením na vývoz. Tyto společnosti mohou v období po krizi fungovat jako naše „lokomotivy“.

Další. S ohledem na množství finančních zdrojů, rozsah protikrizových opatření, otázky zajištění cíleného a účinného vynakládání přidělených finančních prostředků, dodržování zásad otevřenosti a transparentnosti při poskytování podpory občanům a podnikům mají zvláštní význam.

Tento úkol je přidělen Výboru pro účty. K této práci je také nutné propojit regionální kontrolní komise a veřejné rady.

V takovém případě je třeba vzít v úvahu stav zvláštní nouze.

Vážené občane Kazachstánu!  Chápu, že život postavil každého z nás do obtížných podmínek. Epidemie koronaviry je však dočasným jevem a my ji definitivně porazíme. Jednota a soudržnost naší společnosti nám dává sílu a důvěru, že společně překonáme všechny potíže!

Pacientům s koronavirem jsou adresována samostatná slova podpory. Nezoufejte! Se vším nebezpečím není toto onemocnění absolutně fatální, může být vyléčeno. My, stát a společnost, se budeme snažit, abychom vám pomohli.

Kasym-Žomart Tokajev, prezident

Galina/TZ/MediaStars

..

Podobné příspěvky

Americká ekonomika sice rekordně roste, přesto se však stále citelně propadá.

Afri

Informace o zápalu plic v Kazachstánu

Afri

Izraelští umělci proti židovskému rasismu: Jeruzalém není multikulturním, ale nejrozdělenějším a nejrasističtějším městem

Afri

Tento web používá pro svou práci nutné cookies. Souhlasím Číst více

GDPR zásady